โลโก้เว็บไซต์ แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส60  | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส60


ตามที่กลุ่มงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และถ่ายรูป ให้กับนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 นั้น  สวท.จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการการรับบัตรนักศึกษา มาเพื่อทราบ


>>คลิกดูรายละเอียด