โลโก้เว็บไซต์ การขอรับใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ เฉพาะพื้นที่เชียงใหม่ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การขอรับใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ เฉพาะพื้นที่เชียงใหม่


ประกาศ (เฉพาะพื้นที่เชียงใหม่)
1.  ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา 2/2559 รับใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
2.  ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวส. ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน /2559  รับใบแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบัตร ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560


ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวที่ช่อง 2 งานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเรียนรวม โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสารดังกล่าว 
หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจโดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสารและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับมอบอำนาจ)