โลโก้เว็บไซต์ การขอรับใบปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิต พื้นที่เชียงใหม่ ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การขอรับใบปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิต พื้นที่เชียงใหม่ ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2260 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (เฉพาะบัณฑิต มทร.ล้านนา เชียงใหม่เท่านั้น) ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560  ที่ผ่านมานั้น ท่านสามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรของท่านได้ที่งานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2561 หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว งานทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยังที่อยู่ที่ท่านบันทึกไว้ในระบบทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยฯ

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อมาขอรับใบปริญญาบัตร

1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเอกสาร 
2.  หากประสงค์ให้ผู้อื่นรับเอกสารแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเอกสาร และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา