โลโก้เว็บไซต์ ประกาศการรับใบปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2560 (เฉพาะบัณฑิต มทร.ล้านนา เชียงใหม่เท่านั้น) | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศการรับใบปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2560 (เฉพาะบัณฑิต มทร.ล้านนา เชียงใหม่เท่านั้น)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 สิงหาคม 2561 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 4245 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เฉพาะบัณฑิต มทร.ล้านนา เชียงใหม่เท่านั้น) ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561  ที่ผ่านมานั้น ท่านสามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรของท่านได้ที่งานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว งานทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยังที่อยู่ที่ท่านบันทึกไว้ในระบบทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยฯ  

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อมาขอรับใบปริญญาบัตร

1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเอกสาร 
2.  หากประสงค์ให้ผู้อื่นรับเอกสารแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเอกสาร และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา