โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-01 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 วันที่ : 2021-06-01

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
อังคาร 1 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา