โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี(CoP) | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี(CoP)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย wrphatมทร.ล้านนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนปฏิบัติที่ดี ในการสัมมนาการจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0
ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ คณะทำงานโรงเร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา