โลโก้เว็บไซต์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มิถุนายน 2564 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 323 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 พื้นที่เชียงใหม่ ติดต่อรับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ได้ที่งานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตนก่อนขอรับเอกสาร

หมายเหตุ :
1. หากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ให้จัดเตรียมเอกสารมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และของผู้รับมอบอำนาจเพื่อติดต่อขอรับเอกสาร
2. ค้นหารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ https://academic.rmutl.ac.th/cert/ หรือที่ http://academic.rmutl.ac.th/ =>เมนูผู้สำเร็จการศึกษา =>1.ค้นหาผู้สำเร็จการศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา