โลโก้เว็บไซต์ ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 สิงหาคม 2564 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 691 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา