โลโก้เว็บไซต์ รับใบทรานสคริปหนังสือรับรองคุณวุฒิ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เชียงใหม่  | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับใบทรานสคริปหนังสือรับรองคุณวุฒิ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 ตุลาคม 2559 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 4559 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำหรับนักศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ระดับปวส. ป.ตรี และป.โท) สามารถติดต่อรับใบทรานสคริปหนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบประกาศนียบัตรสำหรับระดับปวส. ได้ที่ งานทะเบียนนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 โดยให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเอกสารก่อน (หากมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนให้ใช้หนังสือมอบอำนาจโดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับอำนาจ)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา