โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-18 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 วันที่ : 2016-10-18

รับใบทรานสคริปหนังสือรับรองคุณวุฒิ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เชียงใหม่
อังคาร 18 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำหรับนักศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ระดับปวส. ป.ตรี และป.โท) สามารถติดต่อรับใบทรานสคริปหนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบประกาศนียบัตรสำหรับระดับปวส. ได้ที่ งานทะเบียนนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 โดยให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเอกสารก่อน (หากมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนให้ใช้หนังสือมอบอำนาจโดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับอำนาจ) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา