โลโก้เว็บไซต์ การขอแจ้งสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน 3/2559 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน