โลโก้เว็บไซต์ ประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ภาคเรียนที่ 2/2560 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ภาคเรียนที่ 2/2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 ธันวาคม 2560 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 3492 คน

(3) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา