โลโก้เว็บไซต์ ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)


0. แบบฟอร์ม สมอ.08

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

2. หนังสือแจ้งจาก สกอ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา

3. ปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
3.1 นำส่ง สกอ. ครั้งที่ 1  
    3.1.1 หนังสือนำส่งเสนอ สกอ. 
    3.1.2 มติสภามหาวิทยาลัย 
    3.1.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
    3.1.4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
    3.1.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

3.2 นำส่ง สกอ.ครั้งที่ 2 
    3.2.1 หนังสือนำส่งเสนอ สกอ.  
    3.2.2 มติสภามหาวิทยาลัย 
    3.2.3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์        
    3.2.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. หนังสือตอบกลับจากสกอ. เรื่อง แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย สมอ.08
    4.1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
    4.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
    4.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
    4.4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
    4.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา