โลโก้เว็บไซต์ อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา


การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Microsoft Teams
1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                                วัน อังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.              Click Link Microsoft team
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร                 วัน อังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.             Click Link Microsoft team
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                 วัน พุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.                  Click Link Microsoft team
4. คณะศิลปกรรมและสภาปัตยกรรมศาสตร์                      วัน พุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.                  Click Link Microsoft team

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา