โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการภาระงานสอนของบุลากรสายวิชาการ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการประชุม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการภาระงานสอนของบุลากรสายวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2567 โดย ญาณกวี ขัดสีทะลี จำนวนผู้เข้าชม 722 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ได้จัด โครงการประชุม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการภาระงานสอนของบุลากรสายวิชาการ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรในยุคปัจจุบัน และอนาคต ทั้งนี้ได้รวมถึงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการภาระงานสอนของบุลากรสายวิชาการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และรองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ทาง สวท. ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับ ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) หลักสูตรวิกฤต และภาระการสอน หลักสูตรโรงเรียนในโรงงาน CWIE หลักสูตรระยะสั้น และบรรยายพิเศษจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน เรื่อง Innovation Paradox กับการพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตร ภาคบริการ และชุมชน ของ มทร. ล้านนา และงานพัฒนานักศึกษาในยุคการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษา 

Link เอกสารประกอบ และคลิปวีดิโอ: https://shorturl.at/qrIMO


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา